Κριτική βίντεο

Δοκιμή IR illuminator 940 με Pulsar Digex n455


Расстояние измерялось таким лазерным дальномером установленным на планку weaver / picatinny